Choď na obsah Choď na menu
 


REGIONÁLNA KOMORA SLOVENSKEJ KOMORY SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SO SÍDLOM  V NÚDTaRCH, n. o. DOLNÝ SMOKOVEC, 

059 81 VYSOKÉ TATRY

rksksapa.tatry@gmail.com
 
 

Vnútorné predpisy RK SKSaPA Vysoké Tatry k úhradám nákladov za aktivity sústavného vzdelávania

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a regionálne komory hospodária so svojím majetkom a finančnými prostriedkami v súlade s úlohami a cieľmi určenými zákonom NR SR č. 578/2004 Z.z. a štatútom komory. Všetky orgány a subjekty vo vnútornej štruktúre komory a regionálnej komory nesú zodpovednosť za hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami na princípe osobnej zodpovednosti.
Článok 8 Hospodárskeho poriadku upravuje poskytovanie finančných prostriedkov na výchovnú a vzdelávaciu činnosť. Regionálna komora môže poskytnúť svojim členom príspevok na úhradu nákladov spojených s účasťou na sústavnom vzdelávaní vo výške schválenej radou regionálnej komory.
Regionálna komora v prvom rade poskytuje príspevky na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách a seminároch organizovaných komorou. Príspevky na vzdelávacie aktivity organizované inými organizáciami môže poskytnúť, ak má dostatok finančných prostriedkov. To isté sa týka aj účasti na vzdelávacích aktivitách v zahraničí.

Radu RK môže požiadať člen RK SKSaPA Vysoké Tatry o preplatenie nákladov spojených s účasťou na vzdelávacej aktivite organizovanej SKSaPA, alebo RK SKSaPA. Žiadosť môže podať člen RK, ktorí sa plánuje vzdelávacej akcie zúčastniť aktívne, to znamená, že bude prezentovať odbornú prednášku pod hlavičkou RK SKSaPA Vysoké Tatry, ale aj člen RK, ktorý sa aktivity sústavného vzdelávania (ASV) plánuje zúčastniť pasívne. Rady RK má právo rozhodnúť komu budú náklady uhradené. V prípade aktívnej či pasívne účasti platia jednotlivé predpisy, ktoré schválila Rada RK na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2010.

Všeobecné podmienky:

Na úhradu nákladov spojených s  účasťou na vzdelávacej aktivite musí žiadateľ podať riadne vyplnenú žiadosť o náhradu finančných nákladov minimálne mesiac pred konaním vzdelávacej akcie, ktorá musí byť organizovaná SKSaPA, alebo RK SKSaPA. Dodatočné podávanie žiadostí po absolvovaní ASV nie sú možné a takéto žiadosti nebudú Radou RK akceptované.

Na žiadosti musia byť uvedené tieto údaje: meno, adresa bydliska, adresa pracoviska, telefonický kontakt/najlepšie mobil/, registračné číslo SKSaPA, informácia o akú aktivitu sústavného vzdelávania ide, presný údaj, ktoré položky a v akej výške žiadate preplatiť, pozvánka na  akciu, číslo účtu kam sa vám po schválení pošlú peniaze. Žiadosť spolu s vnútornými predpismi RK je dostupná na stránke RK www.rktatry.estranky.sk, príp. kontaktujte zástupcu Rady RK za Vaše zdravotnícke zariadenie.

Po návrate  zo seminára/ školiacej akcie, treba  najneskôr do 2 (dvoch) dní odovzdať originálne potvrdenia o platbách a potvrdený cestovný príkaz prezidentovi alebo hospodárke RK SKSaPA Vysoké Tatry. Spoločenské podujatia na akciách sa nepreplácajú. Zahraničné konferencie sa nepreplácajú.

Schválené financie musia byť uvedené v zápisnici zo zasadania Rady RK Vysoké Tatry a v účtovníctve RK. Schvaľovanie žiadostí Radou RK dodatočne mimo stanovený termín nie je možné. Zasadania Rady RK bývajú koncom kalendárneho mesiaca.

V prípade prihlásenia sa väčšieho počtu sestier je v kompetencii Rady RK rozhodnúť, komu bude uhradená účasť na ASV.

 

Zhrnutie krokov pri podávaní žiadosti:

  1. žiadosť o náhradu finančných nákladov podľa vzoru s programom konferencie
  2. schválenie, neschválenie žiadosti
  3. vyzdvihnutie si cestovného príkazu u prezidenta/ hospodára RK
  • po konferencii:
  1. dodať prezidentovi/ hospodárovi RK: potvrdený cestovný príkaz, kópiu potvrdenia o účasti, originálne potvrdenia o platbách za ubytovanie, za konferenčný poplatok, cestovné lístky (v prípade použitia vlastného motorového vozidla  dodať aj kópiu technického preukazu, kópiu dokladu o poistení za škodu spôsobenú prevádzkou mot.vozidla, kópiu OP), cestovný poriadok za dni, kedy bude účastník cestovať stiahnutý z web stránky www.cp.sk, správu zo služobnej cesty.

Podmienky pridelenia ASV:

·         sestra nevykazuje dlh v členských poplatkoch za aktuálne, ani predchádzajúce  obdobia

·         sestra je členkou SKSaPA minimálne 2 roky

·         aktívna účasť na ASV

o   Uprednostnený bude vždy účastník, ktorý žiada o aktívnu účasť.

o   Uprednostnený bude vždy nový žiadateľ

o   Túto možnosť môže žiadateľ využiť 2x za 5 ročný cyklus hodnotenia sústavného vzdelávania.

o   O úhrade nákladov rozhodne Rada RK po doručení žiadaných podkladov.

·         pasívna účasť na ASV

o   Uprednostnený bude vždy nový žiadateľ

o   Túto možnosť môže žiadateľ využiť 2x za 5 ročný cyklus hodnotenia sústavného vzdelávania.

o   O úhrade nákladov rozhodne Rada RK po doručení žiadaných podkladov.

·         stav finančných prostriedkov na účte RK

 
Aktívna účasť:

Tá sestra, ktorá požiada o úhradu nákladov spojenú s účasťou na ASV ako aktívny účastník bude uprednostnená pri rozhodovaní o úhrade nákladov za ASV pred tým žiadateľom, ktorý sa chce na ASV zúčastniť pasívne. Sestre, ktorá sa na ASV zúčastní aktívne sa uhradia nasledovné náklady spojené s ASV:

·         cestovné (v cene 2 tr., podľa aktuálneho cenníka, prosíme vytlačiť Vašu plánovanú cestu so sumou z internetovej stránky www.cp.sk)

·         ubytovanie (podľa ponúk z pozvánky)

·         konferenčný poplatok (ten sa zväčša pri aktívnej účasti neuhrádza)

Sestra však musí spĺňať podmienky pridelenia ASV.

 
 
Pasívna účasť:

Tá sestra, ktorá požiada o úhradu nákladov spojenú s účasťou na ASV ako pasívny účastník bude posudzovaná Radou RK podľa podmienok pridelenia ASV. Ak sestre Rada RK schváli pasívnu účasť na konferencii, budú jej uhradené nasledujúce náklady spojené s ASV:

·         konferenčný poplatok

Finančné preddavky RK SKSaPA Vysoké Tatry nevydáva. Úhrada spojená s účasťou na ASV sa vypláca po ASV prevodom z účtu po odovzdaní požadovaných dokumentov. V prípade ak sestra nedodá potrebné dokumenty nebude jej účasť na ASV uhradená.

 
Dokumenty na stiahnutie: