Choď na obsah Choď na menu
 


 

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť na stránke SKSaPA www.sksapa.sk

 

OZNAM

o výške poplatkov v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek od 1. januára 2018

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dovoľte nám, aby sme vás informovali o aktuálnej výške členských príspevkov, poplatku za vedenie registra a hodnotenia sústavného vzdelávania, poplatkov spojených s vydaním licencií a etickej spôsobilosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRÁCIA

 • registračný poplatok

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: 5782004

špecifický symbol: vaše registračné číslo v komore

 

 

 

 

13€

 • poplatok za vedenie registra

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: vaše registračné číslo v komore

špecifický symbol: kalendárny rok, za ktorý sa úhrada vykonáva

 

člen

nečlen

 

 

0€

 

 

 

15€

 • poplatok za vydanie odpisu z registra

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: 4938

špecifický symbol: kalendárny rok, za ktorý sa úhrada vykonáva

 

 

 

 

2€

 

 

 

POTVRDENIE

O REGISTRÁCII

 • poplatok za vydanie potvrdenia do iných krajín, ako krajín Európskej únie, ktoré sa netýka etickej spôsobilosti

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: 43331

špecifický symbol: vaše registračné číslo v komore

 

člen

nečlen

0€

10€

 

 

 

 

 

ČLENSTVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLENSTVO

 • poplatok za zápis do zoznamu členov

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: vaše registračné číslo v komore

špecifický symbol: 2070

 

 

 

 

 

7€

 • členský poplatok

 

číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: vaše registračné číslo v komore

špecifický symbol: 2550

 

 

25€

 • členský poplatok pre sestry na materskej, alebo rodičovskej dovolenke

 

číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: vaše registračné číslo v komore

špecifický symbol: 2550

 

 

 

 

5€

 • členský poplatok pre sestry pracujúce v zahraničí, sestry s pozastavenou registráciou z dôvodu nevykonávania povolania

 

číslo účtu: SK87 0200 0000 0026 5868 8453 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: vaše registračné číslo v komore

špecifický symbol: 2550

 

 

 

 

8€

 

 

 

 

 

SÚSTAVNÉ VZDELÁVANIE

 • poplatok za hodnotenie sústavného vzdelávania

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: 6565

špecifický symbol: vaše registračné číslo v komore

 

 

 

 

10€

 • poplatok za účasť na aktivitách sústavného vzdelávania organizovaných regionálnou komorou sestier a PA

člen

nečlen

 

 

5€

 

 

 

10€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIE

 

 

 • poplatok za vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: 5555

špecifický symbol: vaše registračné číslo v komore

 

 

 

 

66€

 • poplatok za vydanie licencie na výkon zdravotníckeho povolania

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: 55551

špecifický symbol: vaše registračné číslo v komore

 

 

 

 

33€

 • poplatok za vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: 55552

špecifický symbol: vaše registračné číslo v komore

 

 

 • poplatok za zmenu vo vydanej licencii

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: 55553

špecifický symbol: vaše registračné číslo v komore

 

 

 

 

66€

 

 

 

 

 

 

 

14€

 

 

 

 

 

ETICKÁ SPÔSOBILOSŤ

 

 • poplatok za vydanie etickej spôsobilosti v slovenskom jazyku

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854  (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: 4333

špecifický symbol: vaše registračné číslo v komore

 

 

 

 

35€

 • poplatok za vydanie etickej spôsobilosti v anglickom jazyku

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: 4333

špecifický symbol: vaše registračné číslo v komore

 

 

 

 

70€

 

 

DOTAZNÍK

(výskum)

 

 • poplatok za distribúciu dotazníka

 

číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854 (VÚB, a. s.)

BIC: SUBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

variabilný symbol: 232323

špecifický symbol: 0006

 

člen

nečlen

 

0€

 

 

6€

 

INZERCIA PRACOVNÝCH PONÚK

(faktúra)

 

 • poplatok za inzerciu pracovných ponúk pre sestry a PA

 

 

 

50€

 

 

 

 

INZERCIA

V ČASOPISE

(faktúra)

 

 • poplatok za jednorazovú inzerciu

¼ strany A4 (95x140mm)

 

75€

½ strany A4 (210x145mm)

150€

strana A4 (270x297 mm)

300€

 • poplatok za ročnú  inzerciu

¼ strany A4 (95x140mm)

 

400€

½ strany A4 (210x145mm)

600€

strana A4 (270x297 mm)

1500€

           
 

 

V prípade, ak akýkoľvek poplatok do komory nebude uhradený na správne číslo účtu a so správnym variabilným a špecifickým symbolom, bude považovaný za neuhradený.

 

Platbu možno realizovať poštovou poukážkou typu „U“, priamym prevodom v banke, alebo cez internet banking.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poplatkov Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, prosím kontaktujte zamestnanca kancelárie komory:

Emília Tužinská

E-mail: tuzinska@sksapa.sk

Mobil: +421917 299 022 (len cez pracovné dni)

Tel. číslo: +4212 4020 2063 (len cez pracovné dni)

 

REGISTRÁCIA

Čo je registrácia

Komora vedie register sestier a register pôrodných asistentiek.

V zmysle zákona NR SR  č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 62 ods. 1, - registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.

Komora zapíše sestru a pôrodnú asistentku do registra do 10 dní od doručenia oznámenia a požadovaných dokladov a vydá potvrdenie o registrácii, v ktorom je uvedený dátum registrácie a pridelené registračné číslo, pod ktorým bude sestra alebo pôrodná asistentka vedená v registri sestier alebo v registri pôrodných asistentiek. Registračné číslo sa používa ako variabilný symbol pri rôznych platbách v komore, pri vzdelávacích aktivitách a pri každej komunikácii s komorou.

Zápisom do registra sestier/pôrodných asistentiek sa nestávate členom komory. Členstvo v komore je dobrovoľné. V prípade záujmu o zápis do zoznamu členov - postup a podrobnosti v časti členstvo.
 
Koho registrujeme

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 62, ods.5 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie sestry a pôrodnej asistentky a sú odborne spôsobilé.

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z., § 11, ods. 1 pojednáva o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím:
a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z., § 14, ods. 1 pojednáva o odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka

(1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia.

(2) Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností spĺňa aj sestra, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom, študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a ktorá absolvovala denné štúdium v trvaní 18 mesiacov spĺňajúce štandardy vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností podľa prílohy č. 2, ktoré neboli predmetom rovnocennej odbornej prípravy sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.

Postup pri registrácii sestry/pôrodnej asistentky, ktorá žiada o zápis do registra prvýkrát podľa súčasne platného zákona č. 578/2004 Z. z.:

V zmysle zákona NR SR č. 578/2004 Z.z., § 63, ods. 1 komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho pracovníka a vydá mu potvrdenie o registrácii.

1. Vyplniť tlačivo oznámenia

Na stiahnutie:

2. K oznámeniu je potrebné priložiť:
•    osvedčené kópie dokladov o najvyššej dosiahnutej odbornej spôsobilosti (maturitné vysvedčenie SZŠ alebo diplom VOV alebo diplom VŠ v odbore ošetrovateľstvo/pôrodná asistencia - Bc./Mgr.)
•    osvedčené kópie dokladov o ďalšom vzdelávaní (špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava)
•    potvrdenie zamestnávateľa o praxi zamestnanca (na stiahnutie: potvrdenie zamestnávateľa o praxi,aj na portal.sksapa.sk)
•    kópiu potvrdenia o úhrade registračného poplatku (registračný poplatok vo výške 13,00 €uhraďte na číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, VÚB a. s., VS: 5782004)
 
Overenou fotokópiou sa rozumie osvedčenie listín a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom alebo matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Všetky dokumenty predkladané ako prílohy v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
 
Overenou fotokópiou sa rozumie osvedčenie listín a podpisov na listinách vykonané notárskym úradom alebo matričným úradom podľa zákona č. 323/1992 Z. z. alebo zákona č. 599/2001 Z. z. Všetky dokumenty predkladané ako prílohy v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
V súlade s ustanovením § 63 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu komora vyberá od zdravotníckeho pracovníka poplatok za vedenie registra vo výške:
 
Poplatok za aktualizáciu registra
 • 15,00 € ročne, ak nie je členom komory (povinnosť uhradiť poplatok za priebežnú aktualizáciu vzniká prvýkrát nasledujúci kalendárny rok od zápisu do registra). Poplatok za priebežnú aktualizáciu je splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka.
 • členovia komory od roku 2010 tento poplatok neplatia!

Bankové spojenie na úhradu poplatkov za vedenie registra:
 • platbu možno realizovať poštovou poukážkou typu „U“, alebo priamym prevodom v banke
 • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, (VÚB a. s.)
 • variabilný symbol: Vaše registračné číslo (v prípade neuvedenia správneho variabilného symbolu nebude môcť byť platba identifikovaná, čo sa považuje za neuhradenie poplatku, kým zdravotnícky pracovník nepreukáže opak)
 • špecifický symbol: kalendárny rok, za ktorý sa úhrada vykonáva (v prípade, že hradíte poplatok za viac rokov spolu treba uviesť všetky roky napr. 2007, 2008)

Viac na www.sksapa.sk

 

ČLENSTVO

Vznik členstva

 • Členstvo v komore je dobrovoľné. Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať sestra a pôrodná asistentka, ktorá požiada o zápis do zoznamu členov.
 • Komora do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zapíše do zoznamu členov sestru alebo pôrodnú asistentku, ak

a) je odborne spôsobilá na výkon zdravotníckeho povolania,

b) je bezúhonná; to platí aj pre občanov členských štátov Európskej únie a občanov štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie,
c) predloží doklad o zaplatení zápisného a členského príspevku na príslušný rok.


Odborná spôsobilosť sa preukazuje overenými (notárom alebo matrikou) dokladmi o odbornej spôsobilosti podľa § 33 ods. 5 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. Pokiaľ je žiadateľ o zápis do zoznamu členov zapísaný v niektorom z registrov vedených komorou, uvedie pridelené registračné číslo a doklady o odborne spôsobilosti nemusí opakovane zakladať.

V zmysle § 38 ods. 2 zákona sa bezúhonnosť preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

Po doručení písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov a preukázaní zákonom stanovených podmienok, Prezídium komory rozhodne na svojom najbližšom zasadnutí o zapísaní do zoznamu členov. Následne komora odošle žiadateľovi písomné rozhodnutie o zápise do zoznamu členov, preukaz člena a informačný list o príslušnosti k regionálnej komore.


Na stiahnutie:
 

Poplatky spojené s členstvom

Zápisné do zoznamu členov SK SaPA je vo výške 7€. 

Zápisné je splatné s prvým ročným členským príspevkom. K žiadosti o zápis do zoznamu členov je potrebné priložiť výpis z registra trestov a kópiu dokladu o úhrade zápisného a členského príspevku.

Ročný členský príspevok pre riadneho člena SK SaPA je 25€.

Členský príspevok je splatný do 31. marca príslušného kalendárneho roka. 

Udržiavací členský príspevok člena SK SaPA je 8€. 

Udržiavací členský príspevok platí pre členov vykonávajúcich povolanie v zahraničí, členov ktorí majú pozastavenú registráciu z dôvodu nevykonávania povolania a sú na starobnom, invalidnom, alebo predčasnom starobnom dôchodku. 

Členský príspevok člena SK SaPA na materskej alebo rodičovskej dovolenke je 5€.

 

Každý člen komory dostane po zápise do zoznamu členov preukaz. Čestný člen dostane členský preukaz čestného člena. Preukaz je majetkom člena komory, člen komory zodpovedá za jeho prípadné zneužitie.

 

Člen komory má právo:

a) voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,

b) využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

c) využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

d) zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,

e) na potvrdenie o zápise do registra a na potvrdenie o zápise do zoznamu členov,

f) požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory, v súlade s vnútornými predpismi komory

g) požiadať o vydanie „Stanoviska a vyjadrenia k etickej spôsobilosti na výkon povolania sestry a pôrodnej asistentky“ podľa podmienok stanovených Radou komory,

h) zúčastňovať sa na aktivitách podporujúcich činnosť, ciele, úlohy komory,

i) dávať podnety a návrhy orgánom komory súvisiace s výkonom povolania,

j) vyjadrovať a navrhovať námety pre rozhodovanie orgánov a všetkých zhromaždení členov komory,

k) prostredníctvom regionálnej komory má člen právo na poskytnutie všetkých vnútorných predpisov komory a periodických správ o aktivitách komory aj na regionálnej úrovni,

l) zúčastňovať alebo podieľať sa na vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych akti¬vitách organizovaných komorou pre svojich členov,

m) upozorňovať orgány komory a orgány regionálnej komory na nedostatky v ich čin¬nosti a navrhovať opatrenia na ich odstránenie,

o) podieľať sa na tvorbe a obsahu tlačovín komory, inzerovať v nich,

p) navrhovať alebo obdržať za stanovených podmienok ocenenie Bieleho srdca,

r) byť členom dvoch odborných sekcií.

s) benefitný program (desiatky rôznych zliav v obchodoch a službách po celom Slovensku)

 

Člen komory je povinný:

a) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 zákona,

b) spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,

c) oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,

d) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,

e) oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu zdravotníckeho povolania,

f) bez zbytočného odkladu oznámiť údaje na zápis do registra a priebežne ich dopĺňať (§ 64 zákona),

g) riadne a včas platiť určené príspevky, .

h) podporovať ošetrovateľskú profesiu a pôrodnú asistenciu,

i) starať sa o zvyšovanie odbornej spôsobilosti a poskytovať starostlivosť formou ošetrovateľského procesu. Sestra a pôrodná asistentka sú povinné sústavne sa vzdelávať v súlade so zákonom a osobitným predpisom.

j) do 30 dní splniť oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa všetkých ko¬morou evidovaných skutočností, bezodkladne oznamovať zmeny údajov týkajúcich sa osoby alebo výkonu povolania sestry a povolania pôrodnej asistentky,

k) rešpektovať stanoviská Snemu komory a ďalších orgánov komory a plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore a v orgánoch komory, plniť uznesenia orgánov komory.

l) oznámiť stratu, poškodenie alebo zneužitie členského preukazu a súčasne požiadať o vydanie nového členského preukazu.

 • V prípade, ak si člen neplní povinnosť riadne a včas platiť členské príspevky, práva člena uvedené v čl. 7 ods. 2 písm. a), b), f), g), o) mu budú obmedzené v plnom rozsahu.
 • V prípade, ak si člen neplní povinnosť riadne a včas platiť členské príspevky, práva člena uvedené v čl. 7 ods. 2 písm. b), c), d) mu budú čiastočne obmedzené.

Včas a riadne platiť členské príspevky znamená platiť členské príspevky v plnej výške vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka.