Choď na obsah Choď na menu
 


V dňoch 12. – 13. novembra 2010 sa v Sanatóriu Tatranská Kotlina, n. o. konala I. celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Belianske dni ošetrovateľstva“. Organizátormi konferencie boli Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry a Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.. Hlavnou myšlienkou bolo samozrejme vzdelávanie a získanie nových poznatkov z odboru, ktorý sa popri medicíne neustále rozvíja a  tak ako lekári aj sestry sú týmto nútené dopĺňať si svoje vzdelanie a všeobecný rozhľad, aby dokázali poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť svojím pacientom na vysokej profesionálnej úrovni a nezaostávali tak za celosvetovým vývojom v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. V dnešnej dobe, kedy sestry na celom Slovensku prechádzajú hodnotením sústavného vzdelávania, ktoré so sebou prináša splnenie podmienok v podobe kreditných bodov sa stala naša konferencia ideálnym miestom kde si sestry svoje „kreditné konto“ obohatia o ďalšie kredity. Organizátori konferencie však chceli sestrám v regióne dať možnosť prezentovať svoje poznatky z praxe kolegyniam a kolegom z celého Slovenka a dokonca aj zo zahraničia, preto veríme, že si účastníci od nás neodniesli len nové poznatky a skúsenosti kolegov. Veríme, že sa u nás cítili príjemne, oddýchli si od každodenných zhonov a stereotypov a nabrali u nás energiu, ktorú nám ponúkajú naše Tatry. Našim zámerom je urobiť z tejto konferencie tradíciu, ktorú budeme opakovať každý rok, keďže podobné podujatie sa pre sestry v širšom okolí neorganizuje stabilne.

Vážnosť konferencie dokazuje aj účasť významných hostí na konferencii ako bola prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pani PhDr. Mária Lévyová, doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., odborník WHO pre tuberkulózu, Mgr. Wojciech Nyklewicz z Lekárskej Univerzity v Białymstoku, MUDr. Anna Šuchtová zo Sanatória Tatranská Kotlina, ktorá bola zároveň veľmi príjemnou a aktívnou diskutérkou počas odborného programu, Mgr. Danka Halečková, hlavná sestra Sanatória Tatranská Kotlina a hlavná organizátorka konferencie, ďalší člen organizačného výboru prezident Regionálnej komory SKSaPA Vysoké Tatry Mgr. Lukáš Kober. Návštevou nás potešil aj primátor mesta Vysoké Tatry pán Ing. Ján Mokoš. Vysokú úroveň konferencie dopĺňa aj vydaný Zborník abstraktov, ktorý dostal každý účastník na CD disku a ktorý má pridelené aj svoje ISBN číslo, čo z neho robí plnohodnotnú publikáciu. Zborník bol preložený aj do Poľského jazyka a tak sa o našich sestrách dozvedia aj kolegyne v Poľsku.

Počet účastníkov konferencie sa nám zastavil na čísle 250, z čoho bolo 18 účastníkov z Poľskej republiky so 4 prednáškami a 5 účastníkov z Českej republiky s troma prednáškami. Svoje odborné znalosti sa rozhodli overiť aj pedagógovia a 14 študentov Strednej zdravotníckej školy z Popradu. Konferencia bola dvojdňová. Prvý deň bol zameraný na odborný program, ktorý sa skladal zo 7 blokov vrátane posterovej sekcie, ktorá obsahovala 7 posterov. Prvý aj druhý blok sa venoval ošetrovateľskej starostlivosti v odbore pneumológia a ftizeológia. Práve tieto dva bloky sa podľa výsledkov dotazníkového prieskumu spokojnosti najviac páčili účastníkom konferencie. Veľký úspech a tiež najplodnejšiu diskusiu zožali prednášky autoriek Závadská, Halečková, Nebusová, ktoré sa venovali klimatoterapii, speleoterapii a aplikácii Rhinolight terapie u pacientov s rhinitis alergica, ktorá sa realizuje v Sanatóriu Tatranská Kotlina. Úvodná prednáška tohto bloku od autoriek Hudáková, Novysedláková bola zameraná na fyziológiu dýchania.

Druhý blok bol venovaný jednému z najvážnejších infekčných ochorení, ktorým je tuberkulóza. Autori z Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch odprezentovali témy ako Tuberkulóza – nepoznaná hrozba (Kovalčíková, Solovič, Kober), veľký úspech v dotazníkovom prieskume si odniesla prednáška autorov Kober, Solovič, Siska na tému Rezistentná tuberkulóza v praxi sestry, kde autori opísali závažnosť rezistencie ako problému súčasnosti zapríčinenej nesprávnym konaním človeka, ale aj samotných zdravotníkov. Autori Švecová, Solovič opísali tuberkulózu ako aktuálny problém aj ošetrovateľskej praxe a záverečná prednáška bola venovaná práci s pacientom postihnutým spondylodyscitídou od autorov Hravanová, Harvan.

Tretí blok bol venovaný témam zameraným skôr na vzdelávanie a výskum v ošetrovateľstve, kde odznela prvá prednáška z Poľska, ktorá bola taktiež pozitívne ohodnotená v dotazníkovom prieskume. Autorky Glowacka, Cebula sa venovali téme, ktorá v preklade znamená Vzdelávanie v rámci magisterského štúdia pre sestry pracujúce v odbore anesteziológia a intenzívna starostlivosť. Zvyšné štyri prednášky boli zamerané na edukáciu v ošetrovateľstve. Autorky Majerčíková, Wiczmádyová, Krajčiová sa podrobne venovali téme Význam edukácie v prevencii kardiovaskulárnych ochorení v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti. Edukácia, alebo len povinné poučenie? Túto otázku rozoberali autorky Macková, Gondárová – Vyhničková, Haličková vo svojej prezentácii. Nasledovala prednáška na tému Vzdelávanie v ošetrovateľstve v prevencii rakoviny krčka maternice od autoriek Jakubeková, Ilievová. Najviac diskutovanou témou tohto bloku bola skutočne výnimočná a preto zaujímavá prednáška autorov Illyés, Borisová na tému Edukačný program u pacientov s hepatitídou C vo výkone trestu odňatia slobody.

                Po tomto bloku nasledovala obedňajšia prestávka s malým blokom vyhradeným pre prezentáciu spoločnosti ADtesty, ktorá ponúka možnosť získania kreditov cez internet. Po tejto zaujímavej prezentácii nasledoval štvrtý blok prednášok, ktorý bol zameraný na ošetrovateľskú starostlivosť z odborov vnútorného lekárstva, varia. Najdiskutovanejšou prednáškou a tiež veľmi dobre ohodnotenou v dotazníkovom prieskume bola prednáška autorov Harvan, Harvanová, ktorá sa venovala téme Dekubity a narušená celistvosť kože ako ošetrovateľský problém. Aj keď ide o chirurgickú tému, dekubity sa vyskytujú na každom oddelení, kde sa sestry starajú o imobilných pacientov. Zaujímavé bolo porovnávanie výsledkov liečby dekubitov klasickou metódou a vlhkou terapiou, kde nám autor ukázal aj názorné ukážky a výhody vlhkej terapie. Nasledovali prednášky ako Osteoporóza a jej populačné následky od autoriek Liptáková, Botíková. V dotazníkovom prieskume taktiež často pozitívne hodnotená prednáška Diabetes a co dál? Od Českej autorky Pazderovej a tématicky blízka prednáška Liečba inzulínovou pumpou od autoriek Luljáková, Matulníková.

                Piaty a šiesty blok prednášok bol zameraný na novinky v ošetrovateľstve, komunikáciu, dokumentáciu v ošetrovateľstve, varia. Úvodná prednáška priniesla aj najväčšiu diskusiu tohto bloku. Bola ňou prednáška na tému Vedenie zdravotnej dokumentácie v kontexte slovenského zdravotníctva od autoriek Krišteková, Vaculčiaková. Ich téma sa venovala aktuálnym problémom ktorý sa týka všetkých sestier a to je vedenie spoločnej dokumentácie. Nasledovali dve prednášky Poľských autoriek a to Samostatnosť sestry v ambulantnej praxi od autorky Kamińska a autorka Maruszak účastníkom odprezentovala prednášku na tému Prax sestry v zariadení pre starostlivosť o starých a chronicky chorých pacientov. Záverečná prednáška bloku sa venovala Role sestry – manažérky kvality v podmienkach Kežmarskej nemocnice od autoriek Bartková, Malláková. Pri tejto téme zaujímalo v diskusii Poľských kolegov ako sa v našich podmienkach prebieha kontrola a hodnotenie kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.

                Posledný blok odborných prednášok zahájila prezentácia Poľskej autorky Czeczelewskej na tému Fyzikálne vyšetrenie ako dôležitý prvok ošetrovateľstva v Poľsku, ktorá sa zaoberala významom fyzikálneho vyšetrenia ako jednej z významných činností v praxi sestry. Na túto tému sa taktiež otvorila zaujímavá diskusia, či sa aj na Slovensku dáva dôraz na túto činnosť a či sú naše sestry na fyzikálne vyšetrovanie odborne pripravované počas štúdia. Za zaujímavú prezentáciu bola v prieskume ohodnotená prednáška Ústna hygiena v sťažených podmienkach od autorky Hrtoňovej, ktorá účastníkov informovala o realizácii ústnej hygieny u pacientov v špecifických podmienkach a poukázala na jej význam pri uspokojovaní základných biologických potrieb pacienta. Následne nasledovali dve prednášky zamerané na detského pacienta a to prednáška Českej autorky Kulhánkovej na tému Úskalí komunikace s rodiči hospitalizovaného dítěte a záverečná prednáška prezentovala výsledky prieskumu o vnímaní hospitalizácie u detí v Šrobárovom ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci od autoriek Zavacká, Budzáková.

                Siedmy blok sa venoval prezentácii posterov na témy Význam edukácie v prevencii tuberkulózy (Kober, Solovič, Kovalčíková), Dychová rehabilitácia pri respiračných chorobách v edukácii pacienta (Hudáková), Pacient s obštrukčnou chorobou pľúc a jeho edukácia (Hudáková), Speleoterapia na Slovensku (Hudáková, Halečková), Edukácia rodičov dieťaťa s astmou bronchiale (Blágová, Andrejkovičová, Galambošiová), Príprava pacienta na bronchoskopické vyšetrenie - úlohy sestry (Sisková) a Managment opatrení po styku s pacientom s aktívnou TBC na operačnej sále (Kubová, Mališová, Páteková).

                Druhý deň konferencie bol dá sa povedať relaxačný a turistický, keďže sa odohrával v Belianskej jaskyni, ktorej celková dĺžka je 3641 m. Tu si takmer 100 účastníkov prezrelo prekrásne priestory tejto unikátnej jaskyne, ktorá je ako jediná sprístupnená pre verejnosť vo Vysokých Tatrách. Tento deň bol však taktiež venovaný vzdelávaniu, ale možno zaujímavejšou a netradičnou formou. Účastníci sa v podzemí jaskyne oboznámili s priebehom speleoterapie, ku ktorej nechýbal aj odborný výklad p. Bandžuchovej, ktorá túto výnimočnú a prospešnú terapiu vykonáva so svojimi pacientmi v hĺbke 160 m v horskom masíve. Belianska jaskyňa je tiež jedinou na Slovensku, kde sa speleoterapia realizuje s dospelými pacientmi. Na obed dňa 13. 11. 2010 sa konferencia úspešne skončila.

Po vyhodnotení dotazníkového prieskumu o spokojnosti s konferenciou nám analýza priniesla veľmi pozitívne výsledky. Vo všeobecnosti až 78 % účastníkov vnímalo konferenciu veľmi pozitívne, 20 % skôr pozitívne a 2 % skôr negatívne. Účastníkov sme sa pýtali na ich názor na organizáciu, obsahové zameranie, technické zabezpečenie, vedenie konferencie, ale aj výber miesta, občerstvenie, spoločenský večer, úroveň prednášok Slovenských, Poľských a Českých autorov, zrozumiteľnosť zahraničných prednášok. Účastníci mali problémy s porozumením prednášok z Poľska, ale podobne sa vyjadrili aj účastníci z Poľska. Aj napriek jazykovej bariére by sa na prípadnom druhom ročníku konferencie zúčastnilo až 98 % všetkých účastníkov, čo nás organizátorov veľmi zaväzuje a dáva nám to veľkú motiváciu pokračovať v začatej tradícii Belianskych dní ošetrovateľstva. Samozrejme aj kritika je na mieste a tak sa tým účastníkom, ktorí mali na konferencii s niečím problémy ospravedlňujeme. Všetky nedostatky sa budeme snažiť v prípadnom druhom ročníku konferencie odstrániť. Za organizačný výbor sa chcem poďakovať všetkým prednášajúcim, všetkým účastníkom zo Slovenska, Poľska a Českej republiky a samozrejme všetkým tým, čo sa podieľali na organizovaní konferencie. Veríme, že nové kontakty nám prinesú ďalšiu cezhraničnú spoluprácu, ktorá je úžasnou príležitosťou výmeny poznatkov a informácií medzi kolegyňami a kolegami na Slovensku, Poľsku a v Českej republike. Tešíme sa na naše stretnutie na budúci rok veríme, že opäť v Tatranskej Kotline.