Choď na obsah Choď na menu
 


 

DSC_0244.JPG

DSC_0239.JPG

 

II. Belianske dni ošetrovateľstva

 

II. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Belianske dni ošetrovateľstva, ktorá sa konala od 10. do 12.. novembra 2011 v Sanatóriu Tatranská Kotlina, n. o. pod končiarmi Belianskych Tatier sa podobne ako prvý ročník zapíše do histórie odborných podujatí na Slovensku, ktoré sú venované ošetrovateľstvu a to viacerými udalosťami, ktoré obohatili jej priebeh. Belianske dni ošetrovateľstva sa stali pokračujúcou vzdelávacou akciou, ktoré sa viedli v duchu „Ošetrovateľstva bez hraníc“. Myšlienka ošetrovateľstva bez hraníc, ktorá vznikla na I. Belianskych dňoch ošetrovateľstva ako nápad a následne bola rozvinutá v Poľskom meste Lodz na Lodzských dňoch ošetrovateľstva sa tentoraz vrátila do Tatier a v spolupráci s Poľskými kolegami naberá na intenzite, či už samotnou odbornou kvalitou, ale aj početnou účasťou sestier z oboch strán Tatier. Teší nás aj zvyšujúci sa záujem Českých kolegýň a kolegov, ktorí prispeli k pádu ďalších hraníc medzi sestrami a pôrodnými asistentkami, čím nastáva intenzívna a neustále sa rozvíjajúca spolupráca v rámci vzdelávania v ošetrovateľstve. Témou II. Belianskych dní ošetrovateľstva bolo „Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou“. Našou snahou bolo poukázať na fakt, že praktické zreálnenie teórie ošetrovateľstva prispieva ku kvalite a rozvoju poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Využitie teórie ošetrovateľstva je základ k tomu, aby sestra dokázala aplikovať svoje vedomosti získané štúdiom v praxi a prispela tak k zavádzaniu nových inovatívnych metód pri uspokojovaní bio – psycho – sociálnych a duchovných potrieb pacienta. Rozsiahly program, ktorý obsahoval 33 odborných prednášok a 11 posterov. 18 od Slovenských, 6 od Poľských a 9 od Českých autorov. Ich vystúpenia prispeli k tak potrebnej a produktívnej diskusii, ktorá zo seba vyžarovala porozumenie, priateľstvo a rodinnú atmosféru. Výstupom odborného programu je recenzovaný 440 stranový zborník „Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou“. Chcem vyjadriť poďakovanie všetkým  autorom, recenzentom zborníka a všetkým účastníkom, bez ktorých by Belianske dni ošetrovateľstva nemali význam.  

Okrem bohatého odborného programu, ktorý sa začal slávnostným otvorením dňa 10.11.2011 a príhovormi pozvaných hostí, sa nasledujúci deň s magickým dátumom 11.11.2011 niesol v duchu oceňovania a poďakovania navrhnutým sestrám, ktoré boli obdarované šperkom, tzv. Bielym srdcom. Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Touto cestou chcem ešte raz pogratulovať a vyjadriť svoj obdiv pani Alene Čopiakovej z Vyšných Hágov za jej dlhoročnú prácu o pacientov s pľúcnou tuberkulózou, Anne Frisíkovej za jej dlhoročnú prácu o detských pacientov v Dolnom Smokovci, Jane Plučinskej z Tatranskej Kotliny za jej aktivity a prácu v Rade Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry a Anne Profantovej, bývalej prezidentke Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry. Svojou dlhoročnou prácou v Tatranských ústavoch a sanatóriách výrazne ovplyvnili nie len mladšie kolegyne, ale aj status sestry v očiach svojich pacientov a ich rodín.  

Druhou významnou udalosťou, ktorá prekročila hranice Slovenska bolo slávnostné podpísanie Dohody o spolupráci medzi Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry, ktorú zastupoval PhDr. Lukáš Kober a Małopolskou Okręgowou Izbou Pielęgniarek i Położnych Kraków, ktorú zastupoval viceprezident Mgr. Tadeusz Wadas. Ide o podpísanie prvej dohody medzi Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku so zahraničím. Dohoda o spolupráci, ktorá bola podpísaná, zaväzuje obe strany v súlade s kompetenciami jednotlivých Regionálnych komôr podporovať spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, v oblasti regenerácie a oddychu zameranej na rekonvalescenciu sestier a pôrodných asistentiek a v oblasti realizácie projektov s využitím fondov Európskej únie. Strany sa zaväzujú vymieňať si informácie, skúsenosti a realizovať akcie, týkajúce sa odborného vzdelávania, vzájomne si vymieňať výtlačok odborného periodika Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia a Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych „Ad vocem“, rozvíjať inštitucionálne a osobné kontakty.  

Svoju vďaku chcem vysloviť pánovi riaditeľovi Sanatória Tatranská Kotlina, n.o. Ing. Ľubomírovi Maciakovi a hlavnej sestre sanatória pani Mgr. Danke Halečkovej, ktorí umožnili realizovať Belianske dni ošetrovateľstva v priestoroch sanatória. Medzi sestrami a pôrodnými asistentkami nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí sa Tatranská Kotlina stáva známym a obľúbeným miestom, kde sa môže viesť medzinárodný dialóg.   

Belianske dni ošetrovateľstva navštívilo spolu viac ako 280 účastníkov, z toho 47 účastníkov z Poľska, 21 účastníkov z Českej republiky a dokonca aj zástupca Lvovskej lekárskej univerzity z Ukrajiny pán MUDr. Oleh Lyubinets, ktorý by chcel nadviazať na spoluprácu, ktorú sme podpísali s Krakowom a to už na budúci rok. Ďalšími významnými hosťami boli traja prezidenti Regionálnych komôr sestier a pôrodných asistentiek a to pán Mgr. Tadeusz Wadas z Krakowa, pani Mgr. Zofia Komorowska z Lodze a pani Dr. Marilola Glowacka z Plocku. Belianske dni ošetrovateľstva obohatila svojou prítomnosťou aj pani Mgr. Beata Cholewka, riaditeľka odboru ošetrovateľstva na Ministerstve zdravotníctva Poľskej republiky a za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek to bola pani Mgr. Iveta Lazorová, viceprezidentka pre pôrodnú asistenciu.  

Ďalšia, druhá fáza multikultúrneho dialógu na tému Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou preskočila nie len hranice, ale aj končiare Vysokých Tatier, ktoré tvoria prírodnú hranicu medzi Poľskom a Slovenskom. Druhá fáza skončila na II. Belianskych dňoch ošetrovateľstva v Tatranskej Kotline. Sme pripravení odovzdať pomyselnú štafetu tretiemu medzikultúrnemu dialógu v rámci ošetrovateľstva bez hraníc.   

V Lodzi bola spečatená spolupráca medzi národnými sesterskými organizáciami na Slovensku a v Poľsku. V Tatranskej Kotline sme spečatili regionálnu spoluprácu medzi Vysokými Tatrami a Krakowom. Čo nám ešte ošetrovateľstvo bez hraníc prinesie v budúcnosti? Nechajme sa prekvapiť.

 

 

 

PhDr. Lukáš Kober

Prezident RK SaPA Vysoké Tatry

 

 


 

DOHODA O SPOLUPRÁCI

 

MEDZI

 

REGIONÁLNA KOMORA

SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

VO VYSOKÝCH TATRÁCH

A

MALOPOĽSKÁ REGIONÁLNA KOMORA

SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

V KRAKOWE

 

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, Vysoké Tatry, Slovenská republika,  zastúpená prezidentom RKSaPA PhDr. Lukášom Koberom

(ďalej len „Regionálna komora Vysoké Tatry“)

a

Malopoľská regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Krakowe, ul. Szlak 61, Poľská republika, zastúpená prezidentom MRKSaPA

mgr Stanisławom Łukasikom

(ďalej len „Malopoľská regionálna komora v Krakowe“)

(ďalej spolu len ako „strany“)

uzatvárajú nasledujúcu dohodu o spolupráci:

 

PREAMBULA

 

Predstavitelia Regionálnej komory Vysoké Tatry a Malopoľskej regionálnej komory v Krakowe, považujú regionálnu spoluprácu za dôležitý faktor v medzinárodných vzťahoch a sú presvedčení, že táto spolupráca prispeje k posilneniu vzájomných vzťahov v rámci regionálnych komôr sestier a pôrodných asistentiek na oboch stranách Vysokých Tatier a k rozvoju ošetrovateľstva a cezhraničnej spolupráce.

Preto, v súlade so Zmluvou o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská republika a Hlavnou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Poľská republika, ktorá bola podpísaná na stretnutí zástupcov oboch komôr v Lodzi (Poľsko) dňa 13. 5. 2011, sa dohodli na nasledujúcom:

Článok 1 

Regionálna komora Vysoké Tatry a Malopoľská Regionálna komora v Krakowe vyjadrujú spoločnú vôľu angažovať sa v dlhodobom a prínosnom procese spolupráce a prispievať tým k prehlbovaniu kontaktov medzi miestnymi sestrami a pôrodnými asistentkami v oboch regiónoch.

Pre strany je spolupráca procesom recipročným, založeným na princípe vzájomnej výhodnosti.

Článok 2

Strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v súlade so svojimi kompetenciami, a to hlavne:

 

  • v oblasti odborného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek,
  • v oblasti regenerácie a oddychu zameranej na rekonvalescenciu sestier a pôrodných asistentiek,
  • v oblasti realizácie projektov spojených s využívaním fondov Európskej únie,

Článok 3 

Strany sa zaväzujú v rozsahu svojej pôsobnosti:

  • vymieňať si informácie, skúsenosti a realizovať akcie, týkajúce sa oblastí uvedených v Článku 2
  • vzájomne si zasielať výtlačok odborného periodika – Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia a Pismo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych „Ad vocem“
  • rozvíjať inštitucionálne a osobné kontakty

Článok 4 

Táto dohoda o spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a bude účinná po dobu jedného roka. Pokiaľ v dobe účinnosti tejto dohody nebude jednou zo strán podaná výpoveď, dohoda bude automaticky považovaná za predĺženú na obdobie ďalšieho jedného roka.

Každá zo strán môže dohodu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu s okamžitou platnosťou. Oznámenie o vypovedaní dohody musí zaslať druhej zmluvnej strane a účinky výpovede nastanú dňom doručenia oznámenia o výpovedi druhej strane.

Článok 5 

Táto dohoda bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva v jazyku poľskom a dva v jazyku slovenskom, pričom obe jazykové verzie majú rovnakú platnosť. Každá zo strán obdrží jednu poľskú a jednu slovenskú verziu.

Táto dohoda bola schválená Radou Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom vo Vysokých Tatrách dňa 10. 6. 2011 uznesením č. 2 a Radou Malopoľskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Krakowe dňa 8. 11. 2011.

Podpísané v Tatranskej Kotline dňa 11. 11. 2011

 

 PhDr. Lukáš Kober                                                       mgr Stanisław Łukasik

                  Prezident RKSaPA                                                               Prezident MRKSaPA

                     Vysoké Tatry                                                                          Krakow

 

Dohoda o spolupráci

UMOWA O WSPÓŁPRACY