Choď na obsah Choď na menu
 


( portal.sksapa.sk )

 

VÚC Prešov
Vedúci regionálneho centra v Prešove: Mgr. Iveta Michalcová
Adresa
Regionálne centrum HSV Prešov
Čapajevova 3
080 01 Prešov
Kontaktné údaje
Tel.: 051/38 101 83
Mobil: 0917 753 585
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk
Úradné hodiny
Pondelok: 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 12,30 - 17,00 hod.
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

 

Obrázok

 

 

 

Informácie o hodnotení sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

 

 Pre účely HSV:

Tlačivo - potvrdenie o zamestnaní

 

 

Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ustanovujú nasledovné právne predpisy:
 
Zákon NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 42 a § 80, ods. 1, písm. b)
Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Celoživotné vzdelávanie je považované za nástroj, ktorý umožňuje sestrám získavať aktuálne informácie, najnovšie poznatky, zručnosti a reagovať na dynamické zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sústavné vzdelávanie predstavuje jednu z foriem tzv. ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – celoživotného vzdelávania.

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. § 42 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1) Zdravotnícky pracovník je povinný sústavne sa vzdelávať.
2) Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až až 11) samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesijnými združeniami a poskytovateľmi, ak ďalej nie je ustanovené inak.
3) Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu, zabezpečuje operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby.

Hodnotenie sústavného vzdelávania

Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie, s výnimkou sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, ktorý poskytuje záchrannú zdravotnú službu. Ďalšie hodnotenie sa vykoná vždy po uplynutí piatich rokov od dátumu posledného hodnotenia. Hodnotenie sa vyhotovuje písomne.
Sústavné vzdelávanie pracovníka záchrannej služby sa hodnotí v pravidelných jednoročných cykloch počítaných odo dňa vzniku pracovného pomeru. Ďalšie hodnotenie sa vykoná vždy po uplynutí jedného roka od dátumu posledného hodnotenia.

Informácie o hodnotení sústavného vzdelávania vám poskytnú vedúce regionálnych centier pre HSV. Kontakty nájdete na: Kontaktné informacie na veducich regionalnych centier pre HSV

Informácie o konaní aktivít sústavného vzdelávania sú dostupné na webovej stránke komory a na portáli SKSaPA.