Choď na obsah Choď na menu
 


História Belianskych dní ošetrovateľstva 2010-2014

26. 2. 2012

 

 

 

iv.-bdo-banner.png

 

IV. Belianske dni ošetrovateľstva

 

Program BDO IV: Program BDO IV. final.pdf

Správa z konferencie: TU

Zborník: TU

 

bdo-iii-baner.jpg

 

 

III. Belianske dni ošetrovateľstva

 

Program BDO III.: TU

Program BDO III. (PL): TU

 

Recenzovaný zborník

Inovácie v ošetrovateľstve: TU

 

 

III. Belianske dni ošetrovateľstva

Inovácie v ošetrovateľstve

Rozvoj ošetrovateľstva od Florence Nightingale po súčasnosť

  

III. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Belianske dni ošetrovateľstva sa konala v dňoch 8. a 9. novembra 2012 v Sanatóriu Tatranská Kotlina, n. o. opäť v pokojnom a tichom prostredí Belianskych Tatier. Podobne ako prvé dva ročníky Belianskych dní so sebou priniesli nie len kvalitu odborných prednášok a diskusií, ale aj nadviazanie kontaktov s Poľskými kolegyňami, následný podpis zmluvy o spolupráci medzi SKSaPA a NIPiP a podpis dohody o spolupráci medzi RK SKSaPA Vysoké Tatry a MOIPiP Kraków, aj tretí ročník sa zapísal do histórie udalosťami, ktoré budú mať dosah na vzájomnú medzinárodnú spolupráci sestier v krátkej budúcnosti. „Dni ošetrovateľstva“, či už to boli Belianske, neskôr Lodzske búrajú ďalšie hranice medzi sestrami a to nie len v Poľsku, kde sa na budúci rok budú konať v rámci predávania pomyselnej štafety Waršavské dni ošetrovateľstva, ale ošetrovateľstvo bez hraníc zasiahlo aj Ukrajinu, kde by radi zorganizovali spoločnú Poľsko – Česko – Slovensko – Ukrajinskú konferenciu pod názvom Lvovské dni ošetrovateľstva. Práve prvé kontakty s Ukrajinskými sestrami vznikli opäť u nás na Slovensku na II. a vyvrcholili na III. Belianskych dňoch ošetrovateľstva. Témou III. Belianskych dní ošetrovateľstva boli „Inovácie v ošetrovateľstva“ zamerané na celkový rozvoj ošetrovateľstva od Florence Nightingale po súčasnosť. Inovácie, novinky, napredovanie, rozvoj, budúcnosť. Toto sú slová, ktoré odrážajú skutočnosť dneška. Žijeme v dobe obrovských celospoločenských zmien,  ktoré ženú našu spoločnosť míľovými krokmi vpred. Týmto zmenám podlieha aj ošetrovateľstvo a my sa musíme držať tohto pomyselného vlaku inovácií a za žiadnych okolností nesmieme vystúpiť. Aj ošetrovateľstvo na Slovensku zažíva obdobie zmien a bojov za lepšie postavenie sestry v spoločnosti, za jej lepšie ohodnotenie a za hrdosť k povolaniu. Nie sú dôležité výhry, alebo prehry. Úspech aj neúspech nás musí hnať ďalej, aby sme dosiahli stanovený cieľ a pozdvihli ošetrovateľstvo z tieňa iných vpred na výslnie.

Rozsiahly program konferencie obsahoval 40 odborných prednášok, 18 posterov a jeden workshop. Z prednášok bolo 22 od Slovenských, 13 od Poľských a 4 od Českých autorov. Ich vystúpenia prispeli k tak potrebnej a produktívnej diskusii, ktorá zo seba vyžarovala porozumenie, priateľstvo a rodinnú atmosféru. Výstupom odborného programu je recenzovaný 520 stranový zborník „Inovácie v ošetrovateľstve“. Chcem vyjadriť poďakovanie všetkým  autorom, recenzentom zborníka, účastníkom aj sponzorom za ich prínos a podporu Belianskych dní ošetrovateľstva.

V rámci zisťovania spokojnosti účastníkov s III. Belianskymi dňami ošetrovateľstva, kde sme sa účastníkov pýtali na viacero otázok, sme zo 43. vrátených dotazníkov zistili, že až 99  % účastníkov hodnotí III. Belianske dni ošetrovateľstva pozitívne a 100 % účastníkov, by navštívilo Belianske dni ošetrovateľstva aj v budúcnosti. Bez negatív to však asi nikdy nepôjde, preto sa za nedostatky ospravedlňujeme a budeme sa snažiť Belianske dni zorganizovať v teplejších mesiacoch roka. Chlad bol v tomto roku našim nepriateľom.

Ako v minulom roku, tak aj tento rok nás nesklamal svojim úspechom a výborne hodnoteným workshopom na tému Prevence násilí na pracovišti – nepřilévejme olej do ohně kolega Mgr. Jaroslav Pekara z Prahy. Chceme však pogratulovať k úspechu aj ostatným autorom, ktorých prednášky boli hodnotené veľmi podobne a to výborne. Uvedomujeme si problematiku jazykovej bariéry u prednášajúcich z Poľska, preto chceme touto cestou sľúbiť, že na IV. ročníku Belianskych dní bude zabezpečené tlmočenie.

Na úvod konferencie odzneli príhovory organizátorov a to Mgr. Danky Halečkovej, hlavnej sestry Sanatória Tatranská Kotlina, ktorú nasledoval PhDr. Lukáš Kober, prezident RK SaPA Vysoké Tatry, ktorý privítal všetkých účastníkov a predstavil prítomných hostí. Za SKSaPA to bola pani Mgr. Iveta Lazorová, viceprezidentka pre pôrodnú asistenciu, Ing. Ľubomír Maciak, riaditeľ Sanatória Tatranská Kotlina, Dr. Grazyna Rogala – Pawelczyk, prezidentka Poľskej komory SaPA, Mgr. Beata Cholewka, riaditeľka odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Ministerstve zdravotníctva Poľskej republiky. Zástupcovia Ukrajiny pani Irina Shevchuk, Natalia Halapats a Dr. Vladimir Borovik z Lvovkej asociácie SaPA, zástupcovia Krakowskej regionálnej komory SaPA Mgr. Tadeusz Wadas, viceprezident spolu s kolegyňami a kolegami z neďalekej Rabky – Zdój. Za odborové organizácie pani Mgr. Iveta Svetlanská, predsedníčka OZSaPA a pán Tomáš Válek za POUZP z Českej republiky.  Nedá sa nám nespomenúť a poďakovať za pomoc pri organizácii volieb do výboru Sekcie sestier pracujúcich v odbore pneumológia a ftizeológia pani Mgr. Ivete Michalcovej, vedúcej RC pre HSV SaPA v Prešovskom VÚC. Aj napriek neúspechu volieb z dôvodu nízkej účasti členov sekcie došlo k dohode, že sa voľby do sekcie uskutočnia na budúci rok v rámci konferencie, ktorá bude zameraná len na problematiku z odboru pneumológia a ftizeológia a to na Kongrese Slovenskej a Českej pneumologickej spoločnosti, kde budú prebiehať aj odborné bloky zamerané na ošetrovateľskú starostlivosť. Prítomní členovia nesúhlasili so zánikom sekcie a jej zlúčením so Sekciou sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. Aj malá sekcia môže fungovať dobre a jej prínosom pre odbor PaF môžu byť kvalitne zorganizované odborné podujatia vrátane pripomienkovania legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú odboru.

Po úvodných príhovoroch hostí nasledoval prvý blok prednášok, ktorého priestor bol vyhradený pre prednášky zväčša pozvaných hostí. Úvodnú prednášku na tému Presadzovanie zmien v ošetrovateľskej praxi odprezentoval člen Rady SKSaPA pán PhDr. Milan Laurinc. Nasledovala prezentácie prezidentky Poľskej komory SaPA pani Dr. Grazyny Rogaly – Pawelczyk s témou Koncepcia verejného zdravia a rozvoj ošetrovateľstva v Poľsku. Mgr. Beata Cholewka, riaditeľka odboru ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na MZ Poľskej republiky vystúpila s témou Legislatívne zmeny v ošetrovateľstve v Poľsku. Pani Cholewka je pravidelným účastníkom Belianskych dní ošetrovateľstva.  Nasledovala prednáška pani PhDr., Bc. Mariany Magerčiakovej, PhD., vedúcej katedry ošetrovateľstva Katolíckej univerzite v Ružomberku na tému Edukácia v ošetrovateľstve pod vplyvom inovácií. Priestor v úvodnom bloku dostali aj predsedovia odborových organizácii zo Slovenska a z Českej republiky a to pani Mgr. Iveta Svetlanská, predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek a pán Tomáš Válek, predseda Profesijnej  a odborovej únie zdravotníckych pracovníkov Českej republiky. Obaja zástupcovia informovali prítomných o aktuálnej situácii sestier a pôrodných asistentiek a o aktivitách, ktoré nás budú čakať v najbližšej dobe. Veríme v úspech odborov na Slovensku a prajeme im veľa síl, energie a množstvo spokojných členov.

Druhý blok prednášok v rámci ktorého prebiehal paralelne aj workshop, ktorý bol ohodnotený prítomnými účastníkmi veľmi pozitívne, bol venovaný prednáškam, ktoré boli na záver bloku veľmi diskutované a tak tento blok môžeme ohodnotiť za jeden z najdiskutovanejších blokov konferencie. Autor prvej prednášky  PhDr. Karol Zavodský sa v rámci svojej témy venoval Historickému vývoju ošetrovateľskej profesie v celosvetovom meradle, kde spomenul aj významnú osobnosť Slovenského ošetrovateľstva doc. PhDr. Alžbetu Hanzlíkovú, PhD., česť jej pamiatke. Históriu SK SZP a SKSaPA od roku 2002 po súčasnosť účastníkom priblížili autorky Mgr. Iveta Tóthová a Bc. Dana Baníková – Baštigalová z Rady a Prezídia SKSaPA. Mgr. Wojciech Nyklewicz účastníkom zaujímavým spôsobom odprezentoval použitie psychodrámy Gestalt v panelovej diskusii na ošetrovateľskej konferencii. Nasledovala prednáška autorky z Poľska o Migrácii sestier v 20. storočí (Cisińska, A., Lodz), Postoj pacienta k vlastnému zdraviu opísali autorky (Majerčíková, K., Wiczmándyová, D., Trenčín). Autorky z Českej republiky, Moravcová, H., Vojtková, A, Holá, J. z Pardubic, študentky ošetrovateľstva spolu so svojou vysokoškolskou učiteľkou odprezentovali zaujímavú tému Komunikace zdravotníckeho zařízení, kde prítomným ozrejmili ako môže zdravotnícke zariadenia prezentovať prácu svojich zamestnancov verejnosti. Pani Ing. Jana Holá, PhD. nám dala jasný príklad, ako môže vysokoškolský učiteľ aktívne spolupracovať s vlastnými študentmi, aj tou formou, že im ukáže ako fungujú ošetrovateľské konferencie.

Tretí blok prednášok bol venovaný témam z odboru pneumológia a ftizeológia. Úvodná prezentácia nás zaniesla do čias minulých, kde nám autorka PhDr. Jana Švecová, MBA, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy ukázala Pohľad do histórie NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch. Nasledoval kolega z Vyšných Hágov, laborant Mgr. Igor Porvazník s témou Aktuálny stav rezistencie na antituberkulotiká v SR. Aj keď sa tuberkulózu darí v celosvetovom meradle udržiavať pod kontrolou, problémom 21. storočia je práve rezistencia, ktorej častá príčina vzniku je ľudský faktor. Autorky Witanowska, J., Patyna, H. z Poľského mesta Katowice odprezentovali tému Pokus hodnotenia znalostí rodičov v oblasti zdravia detí s TBC. Dve nadväzujúce prednášky z prostredia ambulancie a nemocnice odprezentovali autorky z Bratislavy a to Szijartová, V., Varjasiová, Z. Chyby v ošetrovateľskom manažmente CHOCHP v nemocničnej starostlivosti a v ambulantnej starostlivosti. Autori z Bardejova Čechová – Špirková, A., Majling, L. účastníkom ozrejmili aj prostredníctvom videoprezentácie tému Tracheostómia – progres a súčasné technológie. Nasledovali prednášky Poľských autoriek Wojciechowska, M. z mesta Źyrardow s témou Vplyv zdravotnej výchovy na kvalitu života chorých s CHOCHP, Kowalik, J., Zielińska, M., z Waršavy s témou Kvalita života pacientov s CHOCHP. Autorka Mgr. Ivana Harvanová z Vyšných Hágov svojou prednáškou poukázala na veľkú neznámu, ktorou je Gynekologická tuberkulóza – neznáma, stále aktuálna. Na záver bloku vystúpila autorka Mroczkowska, R., Serzysko, B., z Poľského mesta Zabrze s témou Problémy ošetrovania pacientov po transplantáciách pľúc.

Po ukončení tretieho bloku nasledovalo premietanie anglického filmu (2008)  Florence Nightingale, ktorý bol príjemnou čerešničkou na torte v odbornom programe konferencie. Celý deň konferencie ukončila diskotéka a bujará zábava do neskorej noci.

Druhý deň konferencie sa niesol v duchu oceňovania a poďakovania navrhnutým sestrám, ktoré boli obdarované šperkom, tzv. Bielym srdcom. Biele srdce je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Touto cestou chceme ešte raz pogratulovať a vyjadriť svoj obdiv kolegyniam a to pani Mgr. Danke Halečkovej zo Sanatória Tatranská Kotlina, pani Emílii Hošalovej z Kúpeľov v Novom Smokovci, pani Mgr. Alene Vnenčákovej zo Šrobárovho ústavu detskej TaRCH v Dolnom Smokovci, pani Mgr. Erike Tkáčikovej z NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, pani Mgr. Renáte Olejníkovej zo Šrobárovho ústavu detskej TaRCH v Dolnom Smokovci, pani Elene Hanečákovej, bývalej sestre z NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, t.č. na dôchodku a pani Anne Schmidtovej z VÚPCH Nová Polianka. Svojou dlhoročnou prácou v Tatranských ústavoch a sanatóriách výrazne ovplyvnili nie len mladšie kolegyne, ale aj status sestry v očiach svojich pacientov a ich rodín.

Program pokračoval piatym blokom prednášok na tému Varia. Autori z Prahy Trokšiar, Ľ., Pekrara, J. otvorili blok prednáškou Péče o pacienta na neurochirurgickém sále. Nasledovala prednáška autoriek Lewicka, M., Sulima, M. z Lublina na tému Ošetrovateľská starostlivosť o ženy po gynekologických operáciách. Autorky Gutkowska, D., Gugala, B., Iwanicka – Maciura, A., Kolodziej, J. z Rzeszowa poukázali na Postoje rodičov k očkovaniu detí. Jedna z ocenených sestier pani Anna Schmidtová z Novej Polianky odprednášala zaujímavú prednášku na tému Histamínová intolerancia.

Posledný šiesty blok prednášok  otvorila svojou prednáškou Mgr. Iveta Michalcová s témou Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek – práca s elektronickým portálom. Aj napriek tomu, že máme už dva roky po začatí projektu hodnotenia sústavného vzdelávania, množstvo sestier nevie pracovať s elektronickým portálom, preto je táto téma vždy vysoko aktuálna. Nasledovala prednáška autorov z Rzeszowa, Iwanicka – Maciura, A., Maciura, L., Gugala, B., Gutkowska, D. na tému Prehľad riešenia telemedicíny v ošetrovateľstve. Dr. Mariola Glowacka, recenzentka Poľských textov v zborníku odprezentovala dve prednášky na témy Účinnosť vzdelávania duševne chorých pacientov k aktívnemu farmakologickému liečeniu ako významnej roly sestry a Uniforma sestry ako faktor pri určovaní image-u sestry. Na druhú prednášku sa v sále spustila plodná diskusia. Nasledovala opäť Mgr. Iveta Michalcová s inovovanou témou Sťažnosti na sestry a záverečnou prednáškou sme sa dozvedeli ako fungovalo Pregraduálne vzdelávanie sestier v Sliezsku v rokoch 1946 – 1977 od autoriek Starosolska, H., Kolodziej, W. z mesta Dabrowa Górnicza.

Belianske dni ošetrovateľstva navštívilo spolu viac ako 170 účastníkov, z toho 60 účastníkov z Poľska, 10 účastníkov z Českej republiky a 4 účastníci z Ukrajinského Lvova.

Tretí a môžeme konštatovať, že úspešný ročník je za nami. Kedy a kde bude štvrtý je zatiaľ vo hviezdach, ale urobíme všetko pre to, aby sme Vám priniesli IV. Belianske dni ošetrovateľstva, ešte lepšie a modernejšie.

Na záver chcem poďakovať celému organizačnému výboru za ich pomoc a podporu počas celého trvania konferencie. Ďakujem Mgr. Danke Halečkovej, PhDr. Kataríne Kovalčíkovej, Mgr. Ivane Harvanovej, Bc. Kataríne Kollárovej, Bc. Vladimírovi Siskovi, Bc. Márii Hadidomovej, Jane Plučinskej a kolegyniam zo Sanatória Tatranská Kotlina, n.o., Simone Hlavenkovej a Rastislavovi Kaszyckemu.

 

Fotografie z konferencie nájdete online na tomto odkaze:

http://www.rktatry.estranky.sk/fotoalbum/iii.-bielianske-dni-osetrovatelstva--2012/

 


PhDr. Lukáš Kober

Prezident RK SaPA Vysoké Tatry

 

Beliańskie Dni Pielęgniarstwa, wywiad z Lukasem Koberem

Wywiad z Lukašem Koberem – przewodniczącym Regionalnej Izby pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry, Słowacja.

 

- jak powstał pomysł o utworzeniu Belianskich Dni Pielęgniarstwa? Czy od początku miała to być konferencja międzynarodowa, dla pielęgniarek z różnych krajów?

Pomysł zorganizowania międzynarodowej konferencji dla pielęgniarek i położnych w ramach regionu Vysoké Tatry powstał w 2010 roku, kiedy jako nowy przewodniczący Regionalnej Izby Pielęgniarek i Położnych Vysoké Tatry przejąłem sztafetę tej funkcji od mojej poprzedniczki pani Profantovej.

Następnie, po zapoznawczym tournee po 7 sanatoriach i innych zakładach opieki zdrowotnej, które wspólnie tworzą obszar działania Regionalnej Izby oraz po spotkaniach z pielęgniarkami naczelnymi tych ośrodków, zacząłem przemyśliwać pomysł zorganizowania jakiejś konferencji na naszym terenie, ale jeszcze jako jednorazowej, nie cyklicznej.

Chodziło o jednorazowe wydarzenie. Dopiero gdy spotkałem się z pielęgniarką naczelną Sanatorium Tatranská Kotlina – panią Daną Halečkovą, ten pomysł zaczął nabierać realnych kształtów. Wspólnie ustaliliśmy, że zorganizujemy konferencję w Sanatorium, a jej nazwę utworzyliśmy ze względu na lokalizację w Beliańskich Tatrach (w języku polskim funkcjonuje nazwa geograficzna Bielskie Tatry – przy. tłumacza).

Pierwsza Konferencja była bardziej skoncentrowana na zagadnieniach klinicznych z głównym tematem pulmonologii i ftyzjatrii, ponieważ sanatoria i instytuty zlokalizowane w Tatrach wyspecjalizowane są w leczeniu chorób płuc. Już na początku zaproponowaliśmy możliwość uczestniczenia pielęgniarek spoza granic Słowacji. Uświadamialiśmy sobie bliskość czeskich pielęgniarek, które już od lat brały udział w naszych konferencjach, ale jeszcze bardziej uświadomiliśmy sobie bliskość polskich pielęgniarek. Dlatego w pierwszym komunikacie zapisaliśmy, że językami wykładowymi będą języki słowacki, czeski i polski.

Pierwszy mail wysłałem do Krakowa, ale nie dostałem odpowiedzi, jednak na koniec napisał do mnie pan Nyklewicz, który komunikat o Bielańskich Dniach Pielęgniarstwa paradoksalnie znalazł na stronie internetowej Czeskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, i zapytał mnie o zgodę na przetłumaczenie komunikatu o konferencji na język polski. Oczywiście, z radością zgodziłem się na przekład.

W taki sposób zaczęła się, dziś już bardzo intensywna współpraca pomiędzy słowackimi i polskimi pielęgniarkami, która zaczyna być bardziej ścisła i intensywna niż współpraca z czeskimi koleżankami i kolegami, z którymi nie mamy żadnej językowej bariery. Po prostu Polacy i Słowacy są bardzo sobie bliscy, a ja jestem dumny, że mam w Polsce dużo znakomitych przyjaciół. Dzięki Beliańskim Dniom Pielęgniarstwa.


-jaka jest główna idea konferencji?

Główna idea konferencji powstała tym razem w Polsce, a konkretnie w Łodzi. Choć pierwsze nasze spotkanie odbyło się na Słowacji, pomysł pielęgniarstwa ponad granicami realizował Wojciech Nyklewicz podczas Łódzkich Dni Pielęgniarstwa, konferencji, która odbyła się niecały rok po I. Beliańskich Dniach Pielęgniarstwa.

Główna idea jest bardzo prosta – znieść między naszymi narodami granice, zacząć współpracować, poszukiwać wspólne rozwiązania problemów, wspólnie wyprowadzać pielęgniarstwo na wyższy poziom. Pamiętajmy także o międzyludzkich relacjach.

Dzięki pielęgniarstwu bez granic zdobyłem przyjaciół w Polsce, a nie byłoby to możliwe bez pielęgniarstwa bez granic, nie byłoby to możliwe w toku zwyczajnych konferencji… w czasie jakichś Dni Pielęgniarstwa, choćby Beliańskich czy Łódzkich.


-czy pielęgniarki i pielęgniarze są zainteresowani pielęgniarstwem bez granic?

Co roku jest coraz większe zainteresowanie. Spróbujmy zobaczyć, co nas czeka w przyszłości? Zaczęliśmy od Beliańskich Dni Pielęgniarstwa, poprzez Łódzkie aż do Warszawskich, a być może odbędą się również Lwowskie Dni Pielęgniarstwa. Czyż nie udało nam się zlikwidować granic między pielęgniarkami? Już teraz mogę skonstatować, że projekt pielęgniarstwa bez granic odniósł sukces.

Tłumaczenie: Wojciech Nyklewicz

http://www.sztukapielegnowania.pl/index.php/aktualnosci/225-belianskie-dni-pielegniarstwa-wywiad-z-lukasem-koberem

III Beliańskie Dni Pielęgniarstwa. Innowacje w pielęgniarstwie. Rozwój pielęgniarstwa od Florencji Nightingale aż po współczesność.

PhDr. Lukáš Kober
Przewodniczący Regionalnej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Vysoké Tatry, Słowacja

Tłumaczenie: Wojciech Nyklewicz

http://sztukapielegnowania.pl/index.php/konferencje/relacje/251-iii-belianskie-dni-pielegniarstwa-innowacje-w-pielegniarstwie-rozwoj-pielegniarstwa-od-florencji-nightingale-az-po-wspolczesnosc

 

Odkaz na časopis Sztuka Pielegnowania

Tatranský dvojtýždenník o Belianskych dňoch TU

______________________________________________________


 

snimka1.jpg

 

 

II. Belianske dni ošetrovateľstva  


 

II. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Belianske dni ošetrovateľstva, ktorá sa konala od 10. do 12.. novembra 2011 v Sanatóriu Tatranská Kotlina, n. o. pod končiarmi Belianskych Tatier sa podobne ako prvý ročník zapíše do histórie odborných podujatí na Slovensku, ktoré sú venované ošetrovateľstvu a to viacerými udalosťami, ktoré obohatili jej priebeh. Belianske dni ošetrovateľstva sa stali pokračujúcou vzdelávacou akciou, ktoré sa viedli v duchu „Ošetrovateľstva bez hraníc“. Myšlienka ošetrovateľstva bez hraníc, ktorá vznikla na I. Belianskych dňoch ošetrovateľstva ako nápad a následne bola rozvinutá v Poľskom meste Lodz na Lodzských dňoch ošetrovateľstva sa tentoraz vrátila do Tatier a v spolupráci s Poľskými kolegami naberá na intenzite, či už samotnou odbornou kvalitou, ale aj početnou účasťou sestier z oboch strán Tatier. Teší nás aj zvyšujúci sa záujem Českých kolegýň a kolegov, ktorí prispeli k pádu ďalších hraníc medzi sestrami a pôrodnými asistentkami, čím nastáva intenzívna a neustále sa rozvíjajúca spolupráca v rámci vzdelávania v ošetrovateľstve. Témou II. Belianskych dní ošetrovateľstva bolo „Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou“. Našou snahou bolo poukázať na fakt, že praktické zreálnenie teórie ošetrovateľstva prispieva ku kvalite a rozvoju poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Využitie teórie ošetrovateľstva je základ k tomu, aby sestra dokázala aplikovať svoje vedomosti získané štúdiom v praxi a prispela tak k zavádzaniu nových inovatívnych metód pri uspokojovaní bio – psycho – sociálnych a duchovných potrieb pacienta. Rozsiahly program, ktorý obsahoval 33 odborných prednášok a 11 posterov. 18 od Slovenských, 6 od Poľských a 9 od Českých autorov. Ich vystúpenia prispeli k tak potrebnej a produktívnej diskusii, ktorá zo seba vyžarovala porozumenie, priateľstvo a rodinnú atmosféru. Výstupom odborného programu je recenzovaný 440 stranový zborník „Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou“. Chcem vyjadriť poďakovanie všetkým  autorom, recenzentom zborníka a všetkým účastníkom, bez ktorých by Belianske dni ošetrovateľstva nemali význam.

V rámci zisťovania spokojnosti účastníkov s II. Belianskymi dňami ošetrovateľstva, kde sme sa účastníkov pýtali na viacero otázok, sme so 65. vrátených dotazníkov zistili, že až 99,35 % hodnotí II. Belianske dni ošetrovateľstva pozitívne a 100 % účastníkov, by navštívilo Belianske dni ošetrovateľstva aj v roku 2012. Myslím, že pre celý organizačný tím ide o veľmi silný motív k tomu, aby sme pokračovali aj tretím ročníkom.

Ďalšia, druhá fáza multikultúrneho dialógu na tému Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou preskočila nie len hranice, ale aj končiare Vysokých Tatier, ktoré tvoria prírodnú hranicu medzi Poľskom a Slovenskom. Druhá fáza skončila na II. Belianskych dňoch ošetrovateľstva v Tatranskej Kotline. Sme pripravení odovzdať pomyselnú štafetu tretiemu medzikultúrnemu dialógu v rámci ošetrovateľstva bez hraníc. 

V Lodzi bola spečatená spolupráca medzi národnými sesterskými organizáciami na Slovensku a v Poľsku. V Tatranskej Kotline sme spečatili regionálnu spoluprácu medzi Vysokými Tatrami a Krakowom. Čo nám ešte ošetrovateľstvo bez hraníc prinesie v budúcnosti? Nechajme sa prekvapiť.

 

 

 

  

Program BDO II.

Recenzovaný zborník "Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou"

 

Články o II. Belianskych dňoch ošetrovateľstva:

MOIPiP Kraków ad vocem

Biuletyn OIPiP Poznań.pdf

Tatranský dvojtýždenník

Wojciech Nyklewicz
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego:

http://www.nursing.com.pl/Aktualnosci_II_Belianskie_Dni_Pielgniarstwa_relacja_z_konferencji_1062.html

Sestra a lekár v praxi

 

bdo.jpg

 

 

I. Belianske dni ošetrovateľstva 

 


V dňoch 12. – 13. novembra 2010 sa v Sanatóriu Tatranská Kotlina, n. o. konala I. celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou „Belianske dni ošetrovateľstva“. Organizátormi konferencie boli Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry a Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o.. Hlavnou myšlienkou bolo samozrejme vzdelávanie a získanie nových poznatkov z odboru, ktorý sa popri medicíne neustále rozvíja a  tak ako lekári aj sestry sú týmto nútené dopĺňať si svoje vzdelanie a všeobecný rozhľad, aby dokázali poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť svojím pacientom na vysokej profesionálnej úrovni a nezaostávali tak za celosvetovým vývojom v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. V dnešnej dobe, kedy sestry na celom Slovensku prechádzajú hodnotením sústavného vzdelávania, ktoré so sebou prináša splnenie podmienok v podobe kreditných bodov sa stala naša konferencia ideálnym miestom kde si sestry svoje „kreditné konto“ obohatia o ďalšie kredity. Organizátori konferencie však chceli sestrám v regióne dať možnosť prezentovať svoje poznatky z praxe kolegyniam a kolegom z celého Slovenka a dokonca aj zo zahraničia, preto veríme, že si účastníci od nás neodniesli len nové poznatky a skúsenosti kolegov. Veríme, že sa u nás cítili príjemne, oddýchli si od každodenných zhonov a stereotypov a nabrali u nás energiu, ktorú nám ponúkajú naše Tatry. Našim zámerom je urobiť z tejto konferencie tradíciu, ktorú budeme opakovať každý rok, keďže podobné podujatie sa pre sestry v širšom okolí neorganizuje stabilne.

Po vyhodnotení dotazníkového prieskumu o spokojnosti s konferenciou nám analýza priniesla veľmi pozitívne výsledky. Vo všeobecnosti až 78 % účastníkov vnímalo konferenciu veľmi pozitívne, 20 % skôr pozitívne a 2 % skôr negatívne. Účastníkov sme sa pýtali na ich názor na organizáciu, obsahové zameranie, technické zabezpečenie, vedenie konferencie, ale aj výber miesta, občerstvenie, spoločenský večer, úroveň prednášok Slovenských, Poľských a Českých autorov, zrozumiteľnosť zahraničných prednášok. Účastníci mali problémy s porozumením prednášok z Poľska, ale podobne sa vyjadrili aj účastníci z Poľska. Aj napriek jazykovej bariére by sa na prípadnom druhom ročníku konferencie zúčastnilo až 98 % všetkých účastníkov, čo nás organizátorov veľmi zaväzuje a dáva nám to veľkú motiváciu pokračovať v začatej tradícii Belianskych dní ošetrovateľstva. Samozrejme aj kritika je na mieste a tak sa tým účastníkom, ktorí mali na konferencii s niečím problémy ospravedlňujeme. Všetky nedostatky sa budeme snažiť v prípadnom druhom ročníku konferencie odstrániť. Za organizačný výbor sa chcem poďakovať všetkým prednášajúcim, všetkým účastníkom zo Slovenska, Poľska a Českej republiky a samozrejme všetkým tým, čo sa podieľali na organizovaní konferencie. Veríme, že nové kontakty nám prinesú ďalšiu cezhraničnú spoluprácu, ktorá je úžasnou príležitosťou výmeny poznatkov a informácií medzi kolegyňami a kolegami na Slovensku, Poľsku a v Českej republike. Tešíme sa na naše stretnutie na budúci rok veríme, že opäť v Tatranskej Kotline.

 

Program BDO I.

Zborník "I. Belianske dni ošetrovateľstva"

Zeszyt Streszczeń (PL)